Namibia Digital Repository

Browse Items (2 total)

  • Tags: Luleå University of Technology

"Syftet med denna uppsats har varit att studera den Namibiska elmarknaden, givet att Epupa kraftverket byggs. Tre hypoteser ställdes upp, nämligen att Epupa projektet kommer att ge Namibia en självförsörjande elmarknad, att den kommer att…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2