Namibia Digital Repository

Browse Items (3 total)

  • Tags: Epupa Falls

"Syftet med denna uppsats har varit att studera den Namibiska elmarknaden, givet att Epupa kraftverket byggs. Tre hypoteser ställdes upp, nämligen att Epupa projektet kommer att ge Namibia en självförsörjande elmarknad, att den kommer att…

This Finding Aid contains a bibliography of newspaper articles and publications (based in Namibia), published in the 1990s pertaining to Kaoko, Epupa Falls, and development/chieftaincy debates.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2