Namibia Digital Repository

Browse Items (3 total)

  • Tags: Energy

"Syftet med denna uppsats har varit att studera den Namibiska elmarknaden, givet att Epupa kraftverket byggs. Tre hypoteser ställdes upp, nämligen att Epupa projektet kommer att ge Namibia en självförsörjande elmarknad, att den kommer att…

"There are many factors creating difficulties with the electrification of Namibia. For instance, the country is very sparsely populated, and the inhabitants seldom have the money to pay for using the power-grid. 60 percent of the population has no…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2